Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

v souladu s ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Provozovatel:

Mgr. Monika Čuhelová
Hlavní 220/70
568 02 Svitavy

IČO: 01123971

Podnikatelka zapsána v živnostenském rejstříku MÚ Svitavy:
46361-12/OOŽÚ-7463-2012/noI

  1. Vymezení pojmů

Provozovatel je OSVČ, která se zabývá prodejem svých služeb a produktů, www.monikacuhelova.cz  Provozovatel dále jako podporu uvedených webů a svých online produktů vede pro své uživatele facebookové skupiny.

Uživatelem se rozumí fyzická osoba, návštěvník webových stránek Provozovatele či člen facebookových skupin Provozovatele, který se v případě zakoupení produktů či využití služeb Provozovatele stává kupujícím v postavení spotřebitele.

Online produktem se rozumí vzdělávací a informativní služby virtuální povahy, které je možné zakoupit prostřednictvím e-shopu Provozovatele v rámci jeho webů. Po zaplacení kupní ceny uživatel obdrží k online produktu zpravidla neomezený přístup, případné odchylky Provozovatel zveřejní u podmínek prodeje jednotlivých online produktů.

Konzultací se rozumí poradenská služba poskytovaná prostřednictvím osobního, telefonického či online hovoru. Konzultaci je možné objednat prostřednictvím e-shopu Provozovatele v rámci jeho webů, emailem cuhelovamonika@gmail.com, telefonicky 739085457 či přes messenger. Konzultace je obvykle v trvání jedné hodiny. Provozovatel zveřejní případné odchylky u podmínek prodeje jednotlivých konzultací.

2. Uzavření kupní smlouvy

V případě zájmu uživatele o online produkty Provozovatele odešle uživatel závaznou objednávku prostřednictvím formuláře v e-shopu na stránkách Provozovatele. Provozovatel obdrženou objednávku potvrdí a zašle uživateli platební údaje prostřednictvím faktury se zákonnými náležitostmi na sjednané produkty či konzultace. Po úhradě kupní ceny jsou uživateli zpřístupněny produkty dle podmínek jednotlivých online produktů.

V případě konzultací je vystavena faktura či příjmový doklad po skončení konzultace. 

Provozovatel si vyhrazuje, že online produkty, které nabízí na www.monikacuhelova.cz,  jsou vždy placeny předem. Tyto online produkty jsou vždy spuštěny v předem stanovený termín pro skupinu uživatelů. 

V případě, rozhodne-li se uživatel odstoupit od smlouvy během prvních dvou dnů uvedených programů po jejich spuštění, vrátí mu Provozovatel plnou uhrazenou cenu ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne obdržení informace o odstoupení uživatele. Promešká-li uživatel uvedenou lhůtu k odstoupení a nebude-li se chtít online programů nadále účastnit, propadá uhrazená cena ve prospěch Provozovatele.

 3. Facebookové skupiny

Provozovatel jako podporu pro své on-line produkty zakládá a administruje facebookové skupiny. Členství ve skupinách online program jsou zpoplatněny v rámci zakoupených produktů. Provozovatel v rámci jednotlivých facebookových skupin stanoví pravidla chování ve skupinách, s tím, že si vyhrazuje problematické uživatele ze skupin bez náhrady vyloučit (jedná se například o případy haterů, nepovolených obchodních prezentací, osoby, které narušují spolupráci ve skupinách apod.), a to bez ohledu na to, že uživatel uhradil cenu online produktu, s nímž je členství ve skupině obvykle spojeno.

4, Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů

Provozovatel je vykonavatelem autorských práv k webu a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webu uvedeno jinak. Provozovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla Provozovatele bez jeho souhlasu či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům se zakazuje. Týká se to zejména nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, jejich součástmi (články, fotografiemi, grafickými prvky apod.).

Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, že v případě jím poskytovaných služeb neodpovídá za výsledek aktivit uživatelů. Provozovatel při své činnosti vychází z obecně platných principů a za implementaci poskytnutých informací a výsledky takovéto činnosti je odpovědný výlučně uživatel.

Pokud mezi Prodávajícím a uživatelem v postavení spotřebitele dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. 

Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek, s tím, že se zavazuje novou či aktualizovanou verzi zveřejnit na svých webech vždy 5 pracovních dnů předem, aby uživatelé měli možnost se s plánovanými změnami seznámit.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 25.8.2022.

 

Kontakt